Servei d’aigua

Descarrega: REGLAMENT SERVEI AIGUA LLAMBILLES 2021

ANUNCI

Edicte sobre l’aprovació definitiva del Reglament general del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua de Llambilles.

El Ple de l’Ajuntament de Llambilles, en sessió ordinària celebrada el dia 16/09/2021 va aprovar inicialment el Reglament general del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua de Llambilles.

L’expedient s’ha sotmès a informació pública, durant el termini de trenta dies, mitjançant anunci inserit en el BOP de Girona núm. 184 de 23/09/2021, en el DOGC núm. 8511 de 28/09/2021, en el diari El Punt de 07/10/2021, en el tauler d’anuncis de la corporació i en el web municipal.

De conformitat amb els articles 65 i 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic que, en no haverse presentat al·legacions ni reclamacions dins el termini esmentat, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

Es publica tot seguit a continuació el text íntegre d’aquest reglament, a efectes de la seva entrada en vigor, que es produirà als quinze dies hàbils d’haver estat publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva publicació, sens perjudici d’interposar aquells altres recursos i accions que es considerin pertinents.

Llambilles, en la data que consta en la signatura electrònica.

 

L’Alcalde,

Josep M. Vidal i Vidal

 

Descarrega: REGLAMENT SERVEI AIGUA LLAMBILLES 2021

 

Reglament del SERVEI D’AIGUA POTABLE

Ajuntament de Llambilles

Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles


Plaça de la Vila, 1
17243 Llambilles (Girona)


Telèfon: 972 469 301
Fax: 972 468 170
ajuntament@llambilles.cat | P1709700G


Avís Legal | Política de Privacitat | Política de Cookies

logo diputacio

El lloc web llambilles.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a recopilar informació que ajuda a optimitzar la seva visita a les seves pàgines web. No s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Vostè pot permetre el seu ús o rebutjar-lo, també pot canviar la seva configuració sempre que ho desitgi. Trobarà més informació en la nostra Política de Cookies

© 2020 Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles