Selecció de personal

Detall de la plaça que es convoca

Es convoca un procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça d’administratiu/va, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Llambilles, subgrup C1, en règim de funcionari/ària de carrera, en execució de l’Oferta d’ocupació pública de l’any 2024, publicada al BOP de Girona núm. 60, de data 25/03/2024, i al DOGC núm. 9132, de data 28/03/2024, i constitució d’una borsa de treball.

 

Documentació:

-Anunci BOP bases reguladores

-Anunci DOGC aprovacio convocatoria i bases

-Model de sol.licitud 

-Instància Genèrica

Data límit de presentació de sol·licituds

La data límit per a la presentació de la sol·licitud i de la documentació que cal adjuntar-hi és el dia 17 de maig (inclòs)   (20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de al convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que trobareu aquí: Anunci DOGC aprovacio convocatoria i bases

Requisits a complir

A la base número 4 trobareu els requisits que han de complir els candidats/dates.

 

Presentació de sol·licitud i documentació que cal adjuntar-hi

Per participar-hi cal  presentar una sol·licitud fent servir el model normalitzat que trobareu aquí Model de sol.licitud. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar degudament omplerta i signada, adjuntant-la a una instància genèrica per via telemàtica, que trobareu aquí . Quan hi adjunteu la instància en model normalitzat cal que també hi adjunteu la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI o equivalent.
 • Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria (o resguard d’haver abonat els drets per la seva expedició). En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s'hi ha d'adjuntar l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. En el cas que es presenti una titulació equivalent a l’exigida, caldrà adjuntar un certificat lliurat per l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.
 • Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de llengua catalana de nivell de suficiència C1.  
 • Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de llengua castellana (únicament per a les persones aspirants estrangeres, excepte les nacionals dels estats de parla hispana).
 • Currículum vitae. Els mèrits que constin en el currículum però que no s’acreditin documentalment no seran valorats. Es recomana que aquest currículum contingui els següents apartats d’informació mínima:

o   Dades personals i de contacte

o   Formació acadèmica reglada

o   Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.

o   Experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual es varen ocupar i detall de les funcions desenvolupades.

o   Coneixements i certificats lingüístics.

 • Documentació que acrediti els mèrits del participant, per a ser valorada en la fase de concurs:
 • L’experiència professional en el sector públic s’acreditarà mitjançant l’aportació d’un certificat de serveis emès per l’Administració Pública corresponent on s’hagin prestat els serveis.
 • Per acreditar l’experiència professional en el sector privat, caldrà aportar els contractes laborals corresponents, on consti el tipus de contracte, jornada, categoria, funcions realitzades i període treballat.
 • Els cursos i seminaris formatius realitzats s’hauran d’acreditar mitjançant títol o certificat emès on s’acrediti el número d’hores i l’entitat organitzadora.
 • En tots els casos cal adjuntar obligatòriament: Full d’història de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Acreditació del pagament de la taxa per a concurrència aproves selectives. D’acord amb les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Llambilles i actualment vigents (BOP Girona núm. 248 de 30/12/2023) i d’acord amb el grup a la que pertany la convocatòria (C1), correspon una taxa de 18€. El pagament de la taxa es pot fer en efectiu a les oficines municipals o bé mitjançant transferència al compte bancari municipal següent (BANC SABADELL): ES31.0081.0248.8200.0112.9413

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

No és necessari que els documents presentats siguin originals en el moment de la seva presentació, però sí que serà necessari acreditar la seva validesa amb el document original en el moment del nomenament si se supera el procés selectiu, o quan es cridi a algú provinent de la borsa que es generarà en el mateix procés.

 

Portada_Notícia_web_seccio_personal.png

Ajuntament de Llambilles

Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles


Plaça de la Vila, 1
17243 Llambilles (Girona)


Telèfon: 972 469 301
Fax: 972 468 170
ajuntament@llambilles.cat | P1709700G


Avís Legal | Política de Privacitat | Política de Cookies

logo diputacio

El lloc web llambilles.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a recopilar informació que ajuda a optimitzar la seva visita a les seves pàgines web. No s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Vostè pot permetre el seu ús o rebutjar-lo, també pot canviar la seva configuració sempre que ho desitgi. Trobarà més informació en la nostra Política de Cookies

© 2020 Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles