Notícies

Concurs d’idees per a la rotonda de Llambilles

 

Aquest projecte està inclòs en els pressupostos participatius de Llambilles.

Si voleu descarregar les bases senceres podeu fer CONCURS_ROTONDA_C65.pdf

Per descarregar els pànols amb les mides de la rotonda plànols_rotonda_C65_compressed.pdf

Quins requisits ha de tenir la proposta?

Es presentaran propostes integrals d’adaptació de la rotonda de caràcter permanent que facin referència al municipi i/o al seu entorn.

Les propostes hauran d’adaptar-se a la consignació pressupostària que assigna l’Ajuntament de Llambilles, de 4.000€ (IVA inclòs). Aquest límit pressupostari inclou el transport, els materials i l’execució de la proposta.

Les propostes hauran de ser originals i inèdites, no seleccionades ni premiades en altres concursos i hauran de complir els següents requisits:

·Els materials i tècniques seran lliures però sempre relacionats amb el municipi i tenint en compte l’ambient que l’envolta.
·Les mesures dels elements que integrin la composició hauran d’estar en concordança amb l’espai.
·La proposta haurà de garantir la seva perdurabilitat en el temps, la resistència a l’ intempèrie i l’estabilitat amb cimentació adequada al lloc.

No s’admetran propostes que puguin ser perilloses per als vianants o usuaris de la rotonda, ni tampoc s’admetran aquelles propostes que incompleixin la normativa general de Trànsit de la Generalitat de Catalunya.

El concurs podrà declarar-se desert si el jurat considera que cap proposta compleix els requisits.

Documentació a presentar per tots els participants.


Sobre A

En un sobre (Sobre A) tancat i degudament identificat exteriorment amb el títol de l’obra i un pseudònim de l’autor/a, s’inclourà un dossier detallat que
contindrà:

1. Descripció explicativa de la intenció de la proposta, amb la motivació o objectius i la seva adequació a l’espai escollit.

2. Pressupost justificatiu del cost de l’obra.

3. Material i mitjans detallats a utilitzar.

4. Documentació gràfica explicant la proposta (plànols, esbossos, dibuixos explicatius o desenvolupament virtual de la proposta i, en general, qualsevol element visual que es consideri oportú per facilitar la comprensió i coneixement de la proposta).

La informació descrita en el punt 4 s’haurà de lliurar en paper format A3 o bé en suport informàtic (format PDF) també amb planes de mida A3.

Sobre B

En un altre sobre (sobre B) degudament tancat i identificable exteriorment amb el títol de l’obra i un pseudònim de l’autor/a, s’inclourà la següent
documentació:

1. Formulari de sol·licitud de participació en el concurs (sol·licitat a l’Ajuntament) on constin les dades personals de l’autor/a o autors/es,
indicant l’adreça, telèfon/s de contacte i e-mail/s.

2. Fotocòpia del DNI o document de resident actualitzat de l’autor/a/s/es. En el cas de persones jurídiques, es presentarà l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional en el que constin les normes per les que es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic corresponent, segons el tipus de persona jurídica de que es tracti.

La informació descrita en aquest sobre B s’haurà de lliurar en paper format A4 o en suport informàtic (format PDF) també amb planes de mida A4.

Per tal de garantir l’anonimat dels autors de les obres, primer s’obrirà el sobre A. El sobre B no s’obrirà fins que no s’hagi declarat un guanyador/a del
concurs, per tal de conèixer les dades del guanyador.

Termini de presentació:

El termini d’admissió de propostes s’iniciarà el dia 17 de maig a les 9:00 hores i finalitzarà el dia 17 de juny de 2021, a les 20:00 hores.

Les propostes hauran d’anar adreçades a “CONCURS D’IDEES PER A L’ADEQUACIÓ DE LA ROTONDA DE LA C-65 AL MUNICIPI DE LLAMBILLES”.

Les propostes es remetran a les Oficines de l’Ajuntament de Llambilles,ubicades a la Plaça de la Vila 1, 17243 de Llambilles. Un cop registrada l’entrada de la sol·licitud i de la resta de documentació, s’entregarà als interessats/des el corresponent resguard acreditatiu.

Selecció de propostes

Un cop finalitzat el termini de presentació de propostes i abans de la deliberació del Jurat, els Serveis Tècnics municipals emetran un informe de valoració de les propostes que puguin presentar algun inconvenient referent als materials, la resistència, l’estabilitat, el pressupost i/o paràmetres normatius.

Seguidament es constituirà un jurat integrat pels tots els regidors de dret que integren el consistori del municipi de Llambilles i pel Secretari Municipal, que en donarà fe i hi assistirà, amb veu i sense vot i haurà d’aixecar acta de la sessió. El jurat haurà de constituir-se el dia 1 de juliol, a les 19 hores. La seva constitució serà vàlida amb un nombre mínim de 3 persones. En cas que es constituís amb un nombre de persones parell, actuarà amb vot de qualitat el de la Presidència, és a dir, l’Alcalde President de Llambilles.

El Jurat serà l’encarregat d’escollir 3 propostes que es consideraran finalistes del concurs.

Els critèris de selecció:

En la selecció de les propostes presentades el Jurat tindrà en compte els següents aspectes i puntuacions:

– Estètic i d’integració en l’entorn (fins a 40 punts).
– Viabilitat tècnica i funcional (fins a 30 punts).
– Justificació de la solució adoptada i claredat expositiva de la mateixa (fins a 20 punts).
– Altres aspectes que el Jurat pugui considerar rellevants -com la coherència del pressupost presentat respecte la qualitat d’obra- (fins a 10 punts).

Finalment es seleccionarà el guanyador/a per mitjà de votació popular entre els veïns i veïnes de Llambilles.

El/La guanyador/a o equip guanyador obtindrà com a premi una dotació econòmica de 1.000€, subjecte a una retenció del 20 %.

Drets de difusió i dret a la propietat intel·lectual.
La participació en aquest concurs comporta la cessió dels drets de reproducció de la proposta guanyadora a l’Ajuntament de Llambilles, així com la cessió de tots els drets d’explotació de la proposta guanyadora.

Per saber-ne més: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1709040003

Ajuntament de Llambilles

Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles


Plaça de la Vila, 1
17243 Llambilles (Girona)


Telèfon: 972 469 301
Fax: 972 468 170
ajuntament@llambilles.cat | P1709700G


Avís Legal | Política de Privacitat | Política de Cookies

logo diputacio

El lloc web llambilles.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a recopilar informació que ajuda a optimitzar la seva visita a les seves pàgines web. No s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Vostè pot permetre el seu ús o rebutjar-lo, també pot canviar la seva configuració sempre que ho desitgi. Trobarà més informació en la nostra Política de Cookies

© 2020 Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles